ZobaczDom.pl

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

PROJEKTY DOMÓW

Jak uzyskać POZWOLENIE NA BUDOWĘ.

Aby zacząć procedure na początku należy wystąpić do rejonowego wydziału architektury (miasto, gmina) z wnioskiem o wydanie:

 

  • "Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu"

lub

  • "Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu"

 

Ad. 1) Jeżeli teren, na którym będzie realizowana inwestycja nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu to inwestor musi wystąpić do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie „Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania terenu”. Do wniosku (gotowe druki wniosków można uzyskać w urzędzie do którego wniosek będzie składany) należy dołączyć :

 

  • kopię mapy działki do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionym konturem planowanej inwestycji (sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych zlecamy geodecie),
  • warunki techniczne wydane imiennie na inwestora przez poszczególnych gestorów sieci uzbrojenia terenu, czyli pisemne oświadczenie poszczególnych przedsiębiorstw (energetyki cieplnej, wodno-kanalizacyjne i gazowe) o możliwości podłączenia planowanej inwestycji do sieci istniejących lub planowanych. Inwestor otrzymuje warunki techniczne na podstawie złożonych wcześniej wniosków ,do których dołączył dokument potwierdzający prawo do terenu ( np. wypis z księgi wieczystej)
  • mapę sytuacyjną (może to być wyrys z ewidencji gruntów).

 

 Na wydanie decyzji Urząd ma 2 miesiące, decyzja jest wydawana bezpłatnie.

 

Ad. 2) Jeżeli teren, na którym będzie prowadzona inwestycja jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu należy udać się do właściwego Urzędu Gminy i złożyć wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego. Za wypis zapłacimy 30-50 zł. a za wyrys 20 zł. za stronę.

 

Kolejną sprawą, która musimy wykonać jest zamówienie u architekta projektu budowlanego - indywidualnego lub projektu gotowego. W przypadku projektu gotowego należy wykonać jego adaptację do konkretnych warunków działki (np. gruntowych). Projekt taki trzeba zlecić uprawnionemu architektowi, który wykona również Projekt Zagospodarowania Terenu.

PO TRZECIE:

złożyć, do właściwego dla terenu inwestycji organu architektoniczno-budowlanego, Wniosek (gotowe druki dostępne w Urzędzie) o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć:

 

  • projekt budowlany w 4 egzemplarzach zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub zgodny z postanowieniami miejscowego planu, wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z przepisów ogólnych i szczegółowych
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (gotowe druki dostępne w Urzędzie)
  • Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Wypis z Planu Miejscowego
  • Dokumenty i opinie wymagane dodatkowo przez Urząd, do którego składamy Wniosek

 

Urząd ma ustawowo narzucony czas rozpatrywania Wniosku o Pozwolenie na Budowę, jest to maksymalnie 60 dni.

 

Po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę i jego uprawomocnienia należy złożyć w Urzędzie zawiadomienie o rozpoczęciu budowy. Składa się je w terminie co najmniej siedmiu dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

 

© Copyright W.M. Pracownia Projektowania Miasta. Wszelkie prawa zastrzeżone  | o Pracowni | nagrody | kontakt | Ciekawe strony | Mapa strony